Kasyna online > Regulamin Użytkowania

Regulamin Użytkowania

Ten Regulamin Użytkowania został ostatni raz zaktualizowany 19 lipca 2021 roku.

Regulamin Użytkowania

W niniejszym Regulaminie Użytkowania (“Regulamin”) “my”, “nas” i/lub “nasze” oznacza właścicieli tej witryny https://nowe.polskiekasynos.com/ (“Witryna”), jej podmioty zależne, działy i dowolne podmioty partnerskie (jeśli występują).

Oprócz tego Regulaminu Użytkowania, Polityka Prywatności stosuje się do użytkowania przez ciebie Witryny oraz Usług (zdefiniowanych poniżej). Ta Polityka Prywatności jest włączona przez odniesienie do Regulaminu Usług i stanowi jego integralną część. Regulamin Użytkowania oraz Polityka Prywatności będzie kolektywnie znana jako “Umowa” na którą składa się prawnie wiążąca umowa tobą, a nami, jak również określająca związki pomiędzy tobą, a nami.

W tej Umowie, „ty” or „twoja” lub „użytkownik” oznacza każdą osobę, która używa Witryny, Usług lub Oprogramowania zgodnie z Umową.

Ważne: Prosimy przejrzeć Politykę Prywatności przed użycie przez ciebie Witryny lub Usług.

Używając, lub osiągając dostęp do Witryny, zgadzasz się na warunki ustanowione w Umowie i zgadzasz się na przestrzeganie jej postanowień.

Pełnoletniość

Witryna i Usługi nie są kierowane do, ani przeznaczone do użytkowania przez jakiekolwiek osoby poniżej 18 roku życia, lub odpowiednika minimalnego wielu w odpowiedniej jurysdykcji („Pełnoletniość”). Używając tej Witryny oraz Usług, reprezentujesz sobą i gwarantujesz że co najmniej osiągnąłeś Pełnoletniość zgodnie z tym postanowieniem.

Jeśli nie jesteś pełnoletni, nie masz zgody na dostęp, ani na użytkowanie w inny sposób Witryny oraz Usług.

Akceptacja

Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek postanowienia lub warunki tej Umowy, powinieneś natychmiast przestać używania Strony oraz Usług.

Od czasu do czasu możemy zmieniać umowę i jakiekolwiek dokonane zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji w Witrynie. Zgadzasz się, że twój dostęp lub użytkowanie Witryny lub użytkowanie przez ciebie Usług po tym okresie będzie równoznaczne z uzyskaniem twojej akceptacji zmian dokonanych w tej Umowie.

Do ciebie należy odpowiedzialność, aby upewnić się, że jesteś świadomy prawidłowych, obecnych zapisów tej Umowy i zalecamy regularne sprawdzanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Usługi

Witryna dostarcza informacji o kasynach online, bonusach, grach, oraz ogólnie o branży hazardowej online (od tej pory używamy słowa “Usługi”).

Witryna oraz Usługi dostępne są za darmo i mogą być używane tylko w celach informacyjnych. Wszystkie informacje są zaprezentowane w Witrynie tylko dla celów informacyjnych i pod żadnym pozorem nie mogą być brane pod uwagę jako porada prawna, porada finansowa oraz dowolny inny typ porady.

Nasza Witryna nie świadczy usług hazardowych, ani usług zakładów bukmacherskich.

Prawa Własności Intelektualnej

Jesteśmy właścicielami, lub mamy prawa do użytkowania całego oprogramowania, wszystkich danych, napisanych materiałów lub innej treści, grafik, form, ilustracji, zdjęć, obrazów, grafik, fotografii, komponentów funkcjonalnych, animacji, filmów, muzyki, dźwięku, teksu oraz do wszystkich koncepcji oprogramowania i dokumentacji oraz do innych materiałów znajdujących się w Witrynie, lub przez nią stworzonych (zbiorowo znanych jako “Zawartość Witryny”).

Zawartość Witryny jest chroniona przez prawa własności intelektualnej i prawa autorskie. Użytkownik lub osoby trzecie nie mają praw do przywłaszczania sobie Zawartości Witryny.

Masz zgodę tylko na dostęp i przeglądanie Zawartości Witryny dla celów osobistych, niekomercyjnych zgodnie z tym Regulaminem i nie możesz tworzyć firmy lub innych przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących jakiekolwiek elementy Zawartości Witryny, bez względu na to, czy na nich zarabiasz, czy nie. Poza tym, jak przedstawiono w tej Sekcji lub w inny sposób wyraźnie autoryzowano przez nas na piśmie, nie możesz ani bezpośrednio, ani przez użycie jakiegokolwiek oprogramowania, urządzeń, witryn internetowych, usług sieciowych lub przez inne sposoby ściągać, zapisywać streaming, przechowywać w bazie danych, archiwizować lub w inny sposób kopiować jakąkolwiek część Zawartości Witryny; przesyłać, sprzedawać, wypożyczać, leasingować, użyczać, transmitować lub w inny sposób rozpowszechniać, dystrybuować, wyświetlać lub przedstawiać jakąkolwiek część Zawartości Witryny; licencjonować lub podlicencjonować jakąkolwiek część Zawartości Witryny; lub w żaden sposób wykorzystywać jakąkolwiek część tej Zawartości. Dodatkowo, poza tym, jak przedstawiono w tej Sekcji lub w inny sposób wyraźnie autoryzowano przez nas na piśmie, surowo zabrania się modyfikowania Treści; tworzenia, dystrybucji lub reklamowania indeksu jakiejkolwiek znaczącej części Treści; lub tworzenia w inny sposób prac pochodnych lub materiałów, które w inny sposób pochodzą z lub w jakikolwiek sposób bazują na Treści, w tym mash-upy i podobne filmy, montaże, tłumaczenia, motywy na pulpit, czcionki, ikony, tapety, kartki z życzeniami i gadżety reklamowe. Ten zakaz tworzenia prac pochodnych ma zastosowanie nawet wtedy, gdy zamierzasz oddać materiał pochodny za darmo.

Treści Użytkownika

Możemy pozwolić ci na transmitowanie, przesyłanie, publikowanie, wysyłanie e-mailem lub na inny sposób udostępnienie danych, tekstu, oprogramowania, muzyki, dźwięku,fotografii, grafiki, obrazów, zdjęć, wiadomości lub innych materiałów („Zawartość Użytkownika”) w Witrynie, w skład czego może wchodzić, ale nie jest ograniczone do, forów dyskusyjnych online oraz chat roomów. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoją własną Zawartość Użytkownika i za konsekwencje jej wysyłania lub publikowania. Wraz z Zawartością Użytkownika, potwierdzasz, reprezentujesz, i/lub gwarantujesz, że: Zawartość Użytkownika to twoja oryginalna praca i że jesteś właścicielem lub masz prawo do odpowiednich licencji, praw, zgód i pozwoleń na użytkowanie Zawartości Użytkownika.

Przez przesłanie do nas Zawartości Użytkownika, dajesz nam nieodwołalne, obowiązujące na całym świecie, niewyłączne, darmowe, wieczyste, podlegające sublicencjonowaniu i przesyłalne licencje na użytkowanie, reprodukcję, dystrybuowania, przygotowanie pochodnych prac do wyświetlania i odtwarzania Zawartości Użytkownika w połączeniu z Witryną i naszą firmą, w tym bez ograniczeń dla redystrybucji części lub całości twojej Treści Użytkownika (i pochodzących z niej prac pochodnych) w dowolnych formatach medialnych i przez dowolne kanały medialne.

Wyrażasz zgodę, że nie prześlesz jako części jakichkolwiek Treści Użytkownika żadnego materiału, który jest zastrzeżony prawami autorskimi, chroniony przez tajemnicę handlową lub w inny sposób podlega prawom własności osób trzecich, w tym prawom prywatności i prasowym, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz pozwolenie od ich prawowitego właściciela oraz masz niezbędne zgody od jednostek, których identyfikowalne informacje osobowe są zawarte w takim materiale, aby przesłać materiały i udzielić Nam wszystkich licencji tu zawartych. Co więcej, gwarantujesz, że ujawnisz istnienie jakichkolwiek zarejestrowanych patentów lub trwających aplikacji których jesteś właścicielem, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do twoich Treści Użytkownika.

Potwierdzasz i zgadzasz się, że każda Treść Użytkownika może zostać wyedytowana lub usunięta przez Nas i przez naszych partnerów i że odtąd odrzucasz wszystkie prawa, jakie mógłbyś posiadać, gdyby Zawartość Użytkownika została zmieniona lub zmodyfikowana.

Zakazane Działania

Zakazuje się wszystkim użytkownikom dokonywania następujących działań w Witrynie:

  • kopiowanie, dystrybucja, publikowanie, dokonywanie analizy inżynieryjnej, dekompilacja, rozkładanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub próba dostępu do kodu źródłowego, aby stworzyć elementy pochodzące od kodu źródłowego lub wykonywanie innych działań;
  • sprzedaż, przydzielanie, sublicencjonowanie, przesyłanie, dystrybucja lub leasing oprogramowania;
  • zapewnianie dostępu do oprogramowania osobom trzecim po sieci komputerowej lub w inny sposób;
  • eksportowanie oprogramowanie do innego kraju (medium fizyczne lub elektroniczne);
  • używanie oprogramowania w sposób zakazany stosującym się do tego prawem;
  • zbieranie informacji o innych Użytkownikach i dystrybuowanie jej w nielegalnych celach.

Osoby Trzecie

Jakiekolwiek link do osób trzecich w Witrynie są dostarczane tobie tylko dla celów informacyjnych. Polecamy przeprowadzenie swoich własnych badań i analizy w odniesieniu do tych osób trzecich, ich produktów i usług. Choć staramy się zapewnić, że wszystkie informacje zawarte w Witrynie są aktualne i dokładne, nie gwarantujemy prawdziwości jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Witrynie lub ich przydatności w określonym celu.

Zakończenie umowy

Możemy zakończyć lub zawiesić użytkowanie przez ciebie Usług i/lub tej Witryny w dowolnym momencie, według naszego uznania i z dowolnego powodu, którym może być, ale nie tylko, złamanie przez ciebie postanowień Umowy, bez zapewnienia tobie żadnej rekompensaty finansowej.

Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz nas z odpowiedzialności i zobowiązujesz się do ochrony nas przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami oraz wydatkami (obejmuje to wydatki prawne bez ograniczeń i wszystkie kwoty wypłacane przez nas osobom trzecim w ugodzie z jakichkolwiek dysput lub pozwów oraz za porady naszych radców prawnych) poniesione przez nas z powodu jakichkolwiek naruszeń tego regulaminu, albo biorących się z jakichkolwiek żądań w związku z naruszeniem przez ciebie jakichkolwiek zapisów tego Regulaminu.

Zastrzeżenia

TA WITRYNA ORAZ JEJ MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE “JAK JEST” I BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI ANI WYRAŹNIE WYRAŻONEJ, ANI SUGEROWANEJ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNIE WYRAŻONYCH LUB SUGEROWANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI SUGEROWANYCH GWARANCJI TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, DOKŁADNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ I RĘKOJMI Z PRZEBIEGÓW OBROTU, PRZEBIEGÓW WYKONANIA LUB WYKORZYSTANIA HANDLU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB MATERIAŁÓW BĘDZIE NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BEZPIECZNE, ŻE WADY ZOSTANĄ POPRAWIONE, ANI ŻE WITRYNA (LUB JAKAKOLWIEK JEJ CZĘŚĆ, WŁĄCZNIE Z MATERIAŁAMI), SERWER(Y) NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ WITRYNA LUB OPROGRAMOWANIE JEST WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. POTWIERDZASZ, ŻE JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA UZYSKANIE I UTRZYMANIE CAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNEGO SPRZĘTU POTRZEBNEGO DO DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ WSZYSTKICH ZWIĄZANYCH Z TYM OPŁATAMI. PONOSISZ CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ ZA POLEGANIE NA NIEJ. ŻADNA OPINIA, PORADA LUB NASZE OŚWIADCZENIE CZY DOKONANE W WITRYNIE, CZY W MATERIAŁACH LUB W INNYM MIEJSCU, NIE TWORZY ŻADNEJ GWARANCJI. TWOJE UŻYTKOWANIE WITRYNY I INNYCH MATERIAŁÓW I USŁUG DOSTARCZANYCH PRZEZ WITRYNĘ ODBYWA SIĘ CAŁKOWICIE NA TWOJE RYZYKO. Ta sekcja jest stosowana niezależnie od tego, czy usługi dostarczane w Witrynie są płatne. Stosowne prawo może nie pozwalać na wyłączenie określonych gwarancji, a więc do tego stopnia określone wyłączenia tutaj zastosowane mogą się nie stosować.

Ograniczenie odpowiedzialności

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB INNE (W TYM MIĘDZY INNYMI STRATY FIRMOWE, UTRATA DANYCH LUB ZYSKÓW), W RAMACH JAKIEJKOLWIEK UMOWY, NIEDBAŁOŚĆ ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB INNE TEORETYCZNE STRATY POCHODZĄCE I/LUB ZWIĄZANE Z WITRYNĄ I/LUB Z MATERIAŁAMI ZAWARTYMI W WITRYNIE, Z INNYMI MATERIAŁAMI, JAKIMIKOLWIEK POŁĄCZONYMI STRONAMI INTERNETOWYMI LUB Z JAKIMIKOLWIEK PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI ZAKUPIONYMI ZA POŚREDNICTWEM STRON TRZECICH. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY, MATERIAŁÓW LUB JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH WITRYN JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY, MATERIAŁÓW LUB POŁĄCZONYCH WITRYN INTERNETOWYCH.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ DO CIEBIE ZASTOSOWANIA.

FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ JAKIEJKOLWIEK TREŚCI NA WITRYNIE LUB NA STRONACH OSÓB TRZECICH DOSTĘPU Z TEJ WITRYNY, ANI NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA WITRYNIE ZEWNĘTRZNEJ LUB JEJ PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU.

Całkowita łączna odpowiedzialność i odszkodowanie związane z korzystaniem z Witryny, częściowo lub w całości, lub z jej materiałami, jest ograniczona w kategoriach pieniężnych do kwoty nieprzekraczającej dziesięciu dolarów (10.00 USD).

Arbitraż obowiązującego prawa

WSZELKIE SPORY, SPORY LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB ROZWIĄZANIEM Z NINIEJSZYM NARUSZENIEM LUB JEJ NIEWAŻNOŚCIĄ BĘDĄ ROZSTRZYGANE W TRYBIE ARBITRAŻOWYM ZGODNIE Z ZASADAMI ARBITRAŻU TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH CENTRUM ARBITRAŻOWEGO OBRADUJĄCEGO W HONGKONGU I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE PRZEZ RESZTĘ TEJ KLAUZULI. NADANYM SĄDEM ZOSTAJE TU MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ARBITRAŻOWE W HONGKONGU. MIEJSCEM ARBITRAŻU BĘDZIE HONGKONG, MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ARBITRAŻU (HKIAC). SPÓR BĘDZIE PROWADZONY PRZEZ PANELEM TRZECH (3) ARBITRATORÓW. TY I MY NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ PROCESU PRZEZ JURY. ODKRYCIE I PRAWA DO ODWOŁANIA SIĘ W ARBITRAŻU SĄ Z OGÓLNIE BARDZIEJ OGRANICZONE NIŻ W PROCESIE SĄDOWYM, A INNE PRAWA, KTÓRE TY I MY MIELIBYŚMY W SĄDZIE, MOGĄ NIE BYĆ DOSTĘPNE W ARBITRAŻU. ANI UŻYTKOWNIK, ANI MY NIE BĘDZIEMY UCZESTNICZYĆ W POZWIE ZBIOROWYM LUB W ARBITRAŻU ZBIOROWYM W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ DOTYCZĄCĄ ARBITRAŻU. ZRZEKASZ SIĘ PRAWA DO UCZESTNICTWA JAKO PRZEDSTAWICIEL LUB STRONA POZWU ZBIOROWEGO W DOWOLNYM ROSZCZENIU ZBIOROWYM, Z KTÓRYM MOŻESZ WYSTĄPIĆ PRZECIWKO NAM, W TYM ZRZEKASZ SIĘ WSZELKIEGO PRAWA DO ARBITRAŻU ZBIOROWEGO LUB WSZELKICH KONSOLIDACJI ARBITRAŻÓW INDYWIDUALNYCH. JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA NIEZALEŻNIE OD ARBITRA NIE DAJĄ CI MOŻLIWOŚCI PRZYZNAWANIA ODSZKODOWANIA, WYNAGRODZENIA LUB NAGRÓD, KTÓRE STOJĄ W SPRZECZNOŚCI Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.

Wybór prawa. Ta Umowa oraz wszelkie roszczenia lub przyczyny powództwa (umowne, deliktowe lub ustawowe), które mogą być oparte na niniejszej Umowie lub z nią związane, lub wynikają z negocjacji, wykonania lub wyniku niniejszej Umowy (w tym wszelkie roszczenia lub przyczyny działań opartych na, wynikających z lub związanych z jakimikolwiek oświadczeniami lub gwarancjami złożonymi w lub w związku z niniejszą Umową lub jako zachęta do zawarcia niniejszej Umowy), podlega i jest egzekwowana zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa Kajmanów, w tym ich ograniczeń. Przyjmujesz do wiadomości, rozumiesz i akceptujesz, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania do niniejszego Regulaminu.

Pozostałe

Ten regulamin zawiera całą umowę zawartą pomiędzy tobą, a Nami dotyczącą użytkowania Usług. Jeśli którekolwiek z postanowień tego regulaminu będzie nieważne, niezgodne z prawem, lub niemożliwe do wyegzekwowania pod jakimkolwiek względem, to postanowienie zostanie ograniczone lub usunięte do minimalnego niezbędnego stopnia, tak aby ten Regulamin w pozostałych przypadkach był w pełni ważny, odnosił skutek i był możliwy do wyegzekwowania. Nasza niemożliwość wyegzekwowania jakiejkolwiek części tego Regulaminu nie tworzy zrzeczenia się naszych praw do późniejszego wykonania tej, lub innych części tego Regulaminu. Aby jakiekolwiek zrzeczenie się zgodności z tym Regulaminem było wiążące, musimy dostarczyć ci pisemne potwierdzenie takiego zrzeczenia. Ty i My jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadna agencja, partnerstwo lub związek joint venture relationship nie jest zamierzony lub nie zostaje utworzony dzięki temu Regulaminowi. Ta sekcja i nagłówki paragrafów w tym Regulaminie służy tylko dla wygody i będzie mieć wpływu na interpretację tego Regulaminu. Zgadzasz się, że poza tym, co wyraźnie przedstawiono w tym Regulaminie, nie będzie tu beneficjentów osób trzecich. Możemy wyznaczyć, przenieść lub delegować dowolne z naszych zawartych tu praw i obowiązków bez zgody.

Jak się z Nami Skontaktować

Jeśli masz jakieś pytania, komentarze lub wnioski dotyczące tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected].